эврэх эгших
нойтон юм хуурай болж хатах байдалтай болох