эвлэршгүй дайсан
эвлэрэх аргагүй үзэл бодол зөрөөтэй эсрэг этгээд