эвлэршгүй тэмцэл
бие биенээ ойлголцохын аргагүй маргалдаан үймээн