үйлдвэрчний эвлэл
хөдөлмөрчин эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үйлчлэх олон нийтийн байгууллага