эвлэл эвсэл
ямар нэгэн ажил төрлийг гүйцэтгэхээр сайн дураараа нэгдсэн бүлэг хүмүүс