эвлэл холбоо
ямар нэгэн үйл хэргийн төлөө сайн дураараа эвлэлдэн нийлсэн хүмүүсийн нэгдэл