ШАЛТГААНТАЙ

Шалтгаан байгаа: ямар нэг шалтгаантай (ямар нэг шалтгаан байгаа) - Энэ бүхэн ямар нэг шалтгаантай дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., учир шалтгаантай (учир холбогдол бүхий) - Үүнийг Чинбат ойлгодоггүй байсан уу, эсвэл тусгай учир шалтгаантайгаас ингээ юү гэдгийг Итгэл янз янзаар боддог байв. Ч.Алагсай. Алтайн зам., хүндэтгэх шалтгаантай (хүндэтгэвэл зохих нөхцөл шалтгаан байгаа).

ямар нэг шалтгаантай ямар нэг шалтгаан байгаа
учир шалтгаантай учир холбогдол бүхий
хүндэтгэх шалтгаантай хүндэтгэвэл зохих нөхцөл шалтгаан байгаа