ШАЛТГААЦАЛ

Юмны хоорондын уялдаа холбоог илэрхийлсэн нь.