ШАЛУ

Өрнөд Төвөдийн Зан мужийн нэгэн хэсэг. Эндээс олон хэлмэрч төрж гарсан бөгөөд тэднийг шалу лозава гэдэг байв.