ШАЛХАЛЗУУЛАХ

Шалхгар, бүдүүн юмыг шалхас шалхас хөдөлгөх.