ШАЛХГАР

1. Зүрх зориггүй, хөдөлгөөн муутай: шалхгар эр (хөдөлгөөн муутай эр) - Чойронз шууд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл;


2. Өмссөн хувцасны уужим, элбэг нь: шалхгар дээл (томдож элбэгдсэн дээл), шалхгар өмд (элбэгдсэн өмд);
3. Сул, үлбэгэр, дорой, яданги: шалхгар биетэй амьтан (сул, үлбэгэр биетэй амьтан);
4. Тарган: шалхгар гэдэстэй (бүдүүн тарган гэдэстэй), шалхгар тарган үнээ (том тарган үнээ);
5. [шилжсэн] Хоол унд, идэш уушны амт муутай нь: шалхгар амттай хоол (амт муутай хоол).

шалхгар эр хөдөлгөөн муутай эр
шалхгар дээл томдож элбэгдсэн дээл
шалхгар өмд элбэгдсэн өмд
шалхгар биетэй амьтан сул, үлбэгэр биетэй амьтан
шалхгар гэдэстэй бүдүүн тарган гэдэстэй
шалхгар тарган үнээ том тарган үнээ
шалхгар амттай хоол амт муутай хоол