ШАЛТГААЧ

Шалтаг заадаг, шалтаг тоочдог зантай: шалтаачид шалтаг мундахгүй (шалтаг тоочдог зантай хүнд, шалтаг дэлгэрэнгүй...