хүндэтгэх шалтгаантай
хүндэтгэвэл зохих нөхцөл шалтгаан байгаа