ШАВАРДМАЛ

Нэгэнт шавж хийсэн зүйл: шавардмал байшин (шавардаж хийсэн байшин).