ШАВАРТАЙ

Шавар шалбааг, намаг ихтэй, шавар ихтэй: шавартай газар (шавар ихтэй газар), шавартай дэлгэрэнгүй... (шавар шалбааг ихтэй гудамж) - Баруун дамнуурчны шавартай гудамжнаас гарч ирэх нь зэрэг тохиолдов. Д.Нацагдорж. Ламбагуайн нулимс., шавартай зам (шавар ихтэй зам) - Саруул тал байвч шавартай намгийг ажиглаарай, сайхан амраг байвч санаа сэтгэлийг ажиглаарай. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.

шавартай газар шавар ихтэй газар
шавартай гудамж шавар шалбааг ихтэй гудамж
шавартай зам шавар ихтэй зам