ШАВГА

1. Модон савны зай завсрыг бөглөх мод: шавга савх [хоршоо] (модон сав суулганы зай завсар бөглөх дэлгэрэнгүй...


2. Шодоход хэрэглэдэг савх мод: шавга гүйлгэх (ээлж гүйцэтгэх хүмүүс ээлж ногдсон хүндээ шавга модыг гардуулан өгөх), шавга дэлгэрэнгүй... (ээлж хувиар хэнд ногдохыг шавга модонд бичиж татан сугалж ногдуулах), шавга татах (а. Шавга модонд нэрсийг бичиж холиод сугалан татах; б. Шодох, сугалах);

3. Тэмдэг пайз, шав: гэр барих шавга тавих (гэр барих шав тавих).

шавга савх модон сав суулганы зай завсар бөглөх модон савх
шавга гүйлгэх ээлж гүйцэтгэх хүмүүс ээлж ногдсон хүндээ шавга модыг гардуулан өгөх
шавга орхих ээлж хувиар хэнд ногдохыг шавга модонд бичиж татан сугалж ногдуулах
шавга татах а. Шавга модонд нэрсийг бичиж холиод сугалан татах; б. Шодох, сугалах
гэр барих шавга тавих гэр барих шав тавих