ШАВГАЛАХ

Өв тоо зохиож, шавга орхих, шодох, сугалах.