ШАВАРТУУЛАХ

Шавар намагтай болгох, шавар болгож бохирдуулах: хувцсаа шавартуулах (хувцсаа шавар болгох).