ЦАР VII:

цар цар хийх (царцаа зэргийн дуугарах).

Ижил үг:

ЦАР I

ЦАР II

ЦАР III

ЦАР IV

ЦАР V

ЦАР VI

ЦАР VIII