ЦАРАА I

Юмны цар, бараа, овор, хэмжээ: цараа их (цар хэмжээ их), цараа бараа [хоршоо] (овор дэлгэрэнгүй...

цараа их цар хэмжээ их
цараа бараа

юмны овор хэмжээ

цараа бараатай эд овор хэмжээ ихтэй эд
цараа чадал овор хэмжээ, чадал тэнхээ
Ижил үг:

ЦАРАА II

ЦАРАА III

ЦАРАА IV