ЦАР IV

Овор, хэмжээ, цараа: цар багатай (овор хэмжээ бага), цар ихтэй (овор хэмжээ их), дэлгэрэнгүй...

цар багатай овор хэмжээ бага
цар ихтэй овор хэмжээ их
цар хэмжээ овор хэмжээ
цар чадал хэмжээ чадал
Ижил үг:

ЦАР I

ЦАР II

ЦАР III

ЦАР V

ЦАР VI

ЦАР VII:

ЦАР VIII