хөх ороонго
/ ургамал /
өргөн навчтай, жижиг ногоон баг цэцэгтэй, яслаг хар жимс бүхий тэнзлэг ургамал, эмэнд ордог