ХӨХВӨР II
/ амьтан /

Нэгэн зүйл шувуу.

Ижил үг:

ХӨХВӨР I