ХӨХДӨХ III

Хохирол учрах.

Ижил үг:

ХӨХДӨХ I

ХӨХДӨХ II