ХӨХЛӨГ I

Бусдын санааг хөгжөөх нь: хөхлөг болгох ажил явуулах (бусдыг хөгжөөх ажил зохион явуулах).

Ижил үг:

ХӨХЛӨГ II