ХӨХДӨХ II

Хүчээ барах, итгэлгүй болох, ямар нэг зүйлд сонь буурах, сонирхолгүй болох.

Ижил үг:

ХӨХДӨХ I

ХӨХДӨХ III