ХӨХВӨР I

Хөх сортой цагаан өнгө: хөхвөр хонь (хөх сортой цагаан хонь).

Ижил үг:

ХӨХВӨР II