ХАВТАСТ I

Хавтас бүхий - Нөгөө алтан хавтаст ном нь “Алтан дэвтэр” гэдэг нэртэй ажээ. дэлгэрэнгүй... хавтаст хэрэг (а. Хавтастай албан хэрэг; б. Хэрэгтний мэдүүлэг болон бусад холбогдох акт, баримт тэргүүтнийг багтаасан эмхэтгэл).

хавтаст хэрэг а. Хавтастай албан хэрэг; б. Хэрэгтний мэдүүлэг болон бусад холбогдох акт, баримт тэргүүтнийг багтаасан эмхэтгэл
Ижил үг:

ХАВТАСТ II