ХАВТГАЙДУУ

Хавтгай байрын, хавтгай маягтай: хавтгайдуу мод (хавтгай байрын мод), хавтгайдуу дэлгэрэнгүй... (хавтгай маягийн нүүр) - Яралзсан өргөн цагаан шүдтэй хавтгайдуу нүүр, дунд зэргийн хамартай ажээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

хавтгайдуу мод хавтгай байрын мод
хавтгайдуу нүүр хавтгай маягийн нүүр