ХАВТГАНАХ

1. Хавтгар юмны байн байн хөдлөх;


2. [шилжсэн] Ихэд айж эмээх;
3. [шилжсэн] Хүн, амьтны яр шархыг цэвэрлэж ариутгахад бага зэрэг өвдөн навтас хийх.