ХАВТГАР

1. Хавтгай, хамшгар, намшгар: хавтгар толгойтой хүн (хавтгай маягийн толгойтой хүн);


2. Навтгар, намхан, жижиг.