ХАВХААС

Хавхаг болгон хэрэглэж буй зүйл: хавхаас нээх (хавхаг нээх).