ХАВХАГЛАА

1. Хавхаглах явдал;


2. Хавхаглах, таглах юм.