ХАВТГАРДАХ

Хэтэрхий хавтгар байх, хавтгарын учир зохимжгүй болох.