хавтаст хэрэг
а. Хавтастай албан хэрэг; б. Хэрэгтний мэдүүлэг болон бусад холбогдох акт, баримт тэргүүтнийг багтаасан эмхэтгэл