ХАВТГАЙВТАР

Бага зэрэг хавтгай, хавтгайн шинж нь багавтар.