БАГАЛ III:

бөгөл багал хийх (хааш яаш хөдлөх).

Ижил үг:

БАГАЛ I

БАГАЛ II