БАГАЛЗУУРДУУЛАХ

1. Бусдад багалзуурдагдах: хоолойгоо багалзуурдуулах (хоолойн тус газар зууруулах);


2. Бусдыг багалзуурдахад хүргэх: нэгийг нь нөгөөгөөр нь багалзуурдуулах (харилцан багалзуураас нь зууруулах) - Манжийн хаан дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Аянга.

хоолойгоо багалзуурдуулах хоолойн тус газар зууруулах
нэгийг нь нөгөөгөөр нь багалзуурдуулах харилцан багалзуураас нь зууруулах