БАГАЛ II

Хоолойн сахал: багал хусах (хоолойн сахал хусах).

Ижил үг:

БАГАЛ I

БАГАЛ III: