ТАНХИД
/ хуучирсан /

1. Танхи, танхил: танхид мэдүүлэл (түшмэлийн мэдүүлэг);


2. Нунж дорой.