ТАНХИДАХ

Хэтэрхий танхи болох, танхи учир тохиромжгүйдэх - Хүний газар гүний нутагт хатуу чанд албанаа олон аавын дэлгэрэнгүй... Н.Надмид. Хүлээс алдарсан нь.