ТАНХИЛЗУУР

1. Танхилзсан байдалтай, эрх танхи зан ааштай;


2. Эр эмийн журмыг тэрслэгч, завхай маягийн зан байдалтай.