ТАНШЛАГА I

Танших үйлийн нэр; магтан гайхаж тагнай танших явдал.

Ижил үг:

ТАНШЛАГА II