ТАНШИХ II

1. Юмыг сэм ажиглаж туршин тэнсэж үзэх;


2. [шилжсэн] Дэмий тэнэн хэсэх: тэнэх танших [хоршоо] (дэмий тэнэн сэлгүүцэх).

тэнэх танших дэмий тэнэн сэлгүүцэх
Ижил үг:

ТАНШИХ I