ТАНХИ

Эрх дураараа, хал үзээгүй, танхид, танхил: танхи өсөх (эрх дураараа өсөх, хал үзэлгүй өсөх), дэлгэрэнгүй...

танхи өсөх эрх дураараа өсөх, хал үзэлгүй өсөх
атар танхи эрх дураараа, ажил амьдралд хал үзээгүй
ардаг танхи уналга эдэлгээнд огт ороогүй, сул дураараа мал амьтан
эрх танхи эрх дураараа, хал үзэлгүй