атар танхи
эрх дураараа, ажил амьдралд хал үзээгүй