ардаг танхи
уналга эдэлгээнд огт ороогүй, сул дураараа мал амьтан