ТААВАРЛАХ

1. Элдэв нөхцөл, боломжид үндэслэж өөрийн санасан ёсоор барагцаалах: тааварлан хэлэх (тухайн зүйлийн дэлгэрэнгүй...


2. Эргэлзэн сэжиглэх: хий дэмий тааварлах (үл итгэн битүү сэжиглэх, эргэлзэн бодох).

тааварлан хэлэх тухайн зүйлийн талаар сайн мэдэхгүй боловч тийм хэмээн тааж хэлэх
тааварлаж ядах эргэлзэн тээнэгэлзэх, тааж чадахгүй тээнэгэлзэх
сэжиглэх тааварлах ямар нэг зүйлд сэжиг төрж барагцаалан бодох
хий дэмий тааварлах үл итгэн битүү сэжиглэх, эргэлзэн бодох