ТААДАЙХ

1. Таадгар болох, таадгар харагдах: дээл таадайх (дээл богинодох);


2. [шилжсэн] Хүний биеэ тоон ихэмсэглэх: хаадайх таадайх [хоршоо] (ихэрхэх, томрох, онгирох).

дээл таадайх дээл богинодох
хаадайх таадайх ихэрхэх, томрох, онгирох