ТААДГАРДАХ

Тохиромжтой хэмжээнээс илүү таадгар байх, таадгарын учир тохиромжгүйдэх.